A A A

OKRO

Specjalistyczna  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, przy ul. Raszyńskiej 8/10  w  Warszawie została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/2072

 Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:

1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej oraz innych form kompleksowej pomocy, ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.


Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021. Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

Kontakt: ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa tel. 22 290 39 44

Ważne strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/program-za-zyciem

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712