A A A

ZAJECIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy w naszej Poradni zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Terapią objęte będą dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub uczące się w szkole specjalnej na poziomie I etapu edukacyjnego. Zajęcia będą odbywały się indywidualnie. Czas trwania zajęć to jedna godzina lekcyjna tygodniowo.

 

Kwalifikując uczniów na terapię będziemy brać pod uwagę:

 • orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i proponowane zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • diagnozę lekarską
 • wywiad z rodzicami lub opiekunami
 • informację nauczycieli dotyczącą sytuacji szkolnej ucznia

Zebrane informacje posłużą do opracowania indywidualnego programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, który będzie realizowany w ciągu roku szkolnego.

 

Cele terapii:

Nadrzędnym celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości.

 

Cele etapowe (operacyjne):

 • stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych - usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych: analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, analizatora ruchowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej i wzrokowo - słuchowej
 • ćwiczenia usprawniające sferę manualną i grafomotoryczną
 • usprawnianie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała
 • wspomaganie technik szkolnych: pisanie, czytanie, liczenie
 • metody relaksacyjne – oddziaływanie na sferę emocjonalno – motywacyjną

Zasady prowadzenia zajęć:

 • zasada indywidualizacji
 • zasada powolnego stopniowania trudności
 • zasada systematyczności
 • zasada ciągłości oddziaływania terapeutycznego

Prosimy o kontakt z pedagogiem – TAMARĄ PERCZYŃSKĄ-MAŁECKĄ:

w każdy czwaertek w godz. 13–14 (22/822-60-47; 822-06-11;822-36-01 wew.207) lub t.perczynska-malecka@poradnia-top.pl

 

 

Rok szkolny 2022/2023