A A A

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII WWRD W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH SPPP „TOP” w WARSZAWIE

Poradnia wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu Warszawy. 

 


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ? 

Wszystkie dokumenty dotyczące problemów wzroku lub słuchu dziecka (m.in. diagnoza okulistyczna, audiogram, zaświadczenie lekarskie) rodzice/prawni opiekunowie/uczniowie pełnoletni, składają bezpośrednio u specjalisty z Zespołu Orzekającego.

1. Wymagane:

 1. Zaświadczenie lekarskie - udokumentowanie problemu dziecka dotyczącego słuchu lub wzroku:
  1. w przypadku dziecka słabosłyszącego lub niesłyszącego: na druku: "Zaświadczenie lekarskie do wydania orzeczenia KS i opinii WWRD dla dziecka z wadą słuchu"
  2. w przypadku dziecka słabowidzącego lub niewidzącego: na druku "Diagnoza okulistyczna"
   Wzory do pobrania w zakładce: Druki do pobrania)  
 2. Opinia o dziecku z przedszkola lub szkoły według wskazówek zamieszczonych w zakładce: Druki do pobrania (Opinia o dziecku z innej placówki),  
 3. W przypadku dzieci z wadą słuchu wymagana jest też informacja o przebiegu dotychczasowej terapii logopedycznej 
 4. W przypadku ubiegania się o wydanie Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wymagane jest „Zaświadczenie lekarskie do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”  (na druku do pobrania w zakładce:  Druki do pobrania

2.Pomocne:

 1. Książeczka zdrowia dziecka  
 2. Uzupełniająca dokumentacja medyczna dotycząca ewentualnych innych problemów zdrowotnych dziecka (np. neurologicznych, laryngologicznych, psychiatrycznych i in.) 
 3. Kopia poprzedniego orzeczenia, jeśli było wydane przez inną poradnię 
 4. Kopia opinii wydanej przez psychologa w innej poradni i/ lub wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, diagnozy SI. Wskazane jest przekazanie dokumentacji dziecka z rejonowej PPP (jeśli dziecko było badane). 
 5. Informacje od terapeutów pracujących z dzieckiem, szczególnie, jeśli terapia wymaga kontynuowania 
 6. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)


KOLEJNE KROKI W CELU UZYSKANIA ORZECZENIA LUB OPINII WWRD:

 1. W przypadku dzieci słabowidzących lub niewidzących: rodzic lub opiekun prawny przesyła do wstępnej konsultacji: 
  1. aktualną diagnozę okulistyczną: Diagnoza okulistyczna
  2. podstawowe informacje o dziecku (Podstawowe informacje o dziecku)
   Oba dokumenty należy przesłać mailem na adres: alubinska@eduwarszawa.pl lub arosiak@eduwarszawa.pl                                                                                                                                                                                           NA TYM ETAPIE PROSIMY NIE DOSTARCZAĆ INNYCH DOKUMENTÓW
 2.  W przypadku dzieci słabosłyszących lub niesłyszących kontaktuje się telefonicznie z psychologiem z zespołu ds. dzieci z wadą słuchu w celu ustalenia terminu spotkania z rodzicem / opiekunem dziecka,
 3. Skład Zespołów Orzekajacych i kontakt: kliknij TU
 4. Wywiad wstępny, złożenie dokumentacji dotyczącej dziecka, ustalenie terminu diagnozy dziecka (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej- zakres ustala specjalista),
 5. Przeprowadzenie diagnozy możliwości i potrzeb dziecka zgodnie z ustaleniem, sformułowanie diagnoz specjalistycznych,
 6. Wypełnienie Wniosku do Zespołu Orzekającego, informacja o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i terminie odbioru orzeczenia przekazana wnioskodawcy,
 7. Posiedzenie Zespołu Orzekającego,
 8. Wydanie orzeczenia i/lub opinii.