A A A

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII WWRD W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH SPPP „TOP”

Poradnia wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu Warszawy. 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ? 

Wszystkie dokumenty dotyczące problemów wzroku lub słuchu dziecka (m.in. diagnoza okulistyczna, audiogram) rodzice/prawni opiekunowie/uczniowie pełnoletni, składają bezpośrednio u specjalisty z Zespołu Orzekającego.

1. Wymagane:

 1. Zaświadczenie lekarskie - udokumentowanie problemu dziecka dotyczącego słuchu lub wzroku, tzn. wyniki badania słuchu (m.in. audiogram) lub wzroku (diagnoza okulistyczna na druku do pobrania w zakładce: Druki do pobrania),  
 2. Opinia o dziecku z przedszkola lub szkoły według wskazówek zamieszczonych w zakładce Druki do pobrania (Opinia o dziecku z innej placówki),  
 3. Informacja o przebiegu dotychczasowej terapii logopedycznej (w przypadku dzieci z wadą słuchu)  
 4. W przypadku ubiegania się o wydanie Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania LUB Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wymagane jest Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka informujące o stanie zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły, wypełnione przez lekarza specjalistę na druku (w zakładce Druki do pobrania) z uwzględnieniem czasu obowiązywania indywidualnego nauczania.

2.Pomocne:

 1. Książeczka zdrowia dziecka  
 2. uzupełniająca dokumentacja medyczna dotycząca innych problemów zdrowotnych dziecka (np. neurologicznych, laryngologicznych, psychiatrycznych i in.)  
 3. kopia poprzedniego orzeczenia, jeśli było wydane przez inną poradnię   
 4. kopia opinii wydanej przez psychologa w innej poradni i/ lub wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, diagnozy SI (jeśli dziecko było badane) 
 5. inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)

KOLEJNE KROKI W CELU UZYSKANIA ORZECZENIA DLA DZIECKA:

 1. Rodzic/ opiekun prawny dziecka kontaktuje się telefonicznie z psychologiem z zespołu ds. dzieci z wadą wzroku (wew. 103) lub z zespołu ds. dzieci z wadą słuchu (wew. 107) w celu ustalenia terminu wywiadu z opiekunem dziecka.  W wypadku dzieci słabowidzących lub niewidomych najpierw przeprowadza się wstępną konsultację aktualnej diagnozy okulistycznej dziecka. 
 2. Wywiad wstępny, złożenie dokumentacji dotyczącej dziecka, ustalenie z psychologiem terminu diagnozy dziecka.  
 3. Podczas w/w spotkania, gdy zgromadzona jest wymagana dokumentacja, rodzic/ prawny opiekun/ uczeń pełnoletni wypełnia Wniosek o wydanie orzeczenia, jest informowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego i terminie odbioru orzeczenia.  
 4. Przeprowadzenie specjalistycznej, zespołowej diagnozy możliwości i potrzeb dziecka (psychologicznej, pedagogicznej, w miarę potrzeb logopedycznej), sformułowanie diagnozy specjalistycznej  
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego. 
 6. Wydanie orzeczenia