A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ TOP

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, tel.: 22 822 77 17, email: sppptop@eduwarszawa.pl reprezentowana przez dyrektora (zwaną dalej „Poradnią).

Inspektor ochrony danych            

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod.mbfo@eduwarszawa.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wydawaniem dokumentów związanych z badaniami (np. opinii, wniosków, orzeczeń, zaświadczeń).

Podstawy przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe:

a)    służące do identyfikacji (np. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) przetwarzane będą w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

b)    dotyczące zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej przetwarzane będą zgodnie z wymogami określonymi w przepisach (art. 9 ust. 2 lit g RODO)

Obowiązki administratora o których mowa w pkt a) i b) określają następujące przepisy:

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. „Prawo Oświatowe”;

·       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

·       inne przepisy wydane na podstawie powyższych ustaw:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń           i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji wyżej wskazanych celów. Po ich zakończeniu Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, uzgodnionym z archiwum Państwowym w Warszawie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     prawo do usunięcia danych osobowych;

d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Skargę mogą złożyć Państwo listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Informacje o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji wyżej wskazanych celów.