A A A

OKRO

 

 

 

O nas

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie miasta stołecznego Warszawa. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin jest realizacją zadań określonych w aktach prawnych „Za życiem”.

Program „Za życiem” skierowany jest do dzieci już od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, u których wykryto wady lub zaburzenia rozwojowe (dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością) oraz ich rodziców. Głównymi celami działania programu są zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowego wsparcia, udzielanie informacji rodzicom na temat problemów i trudności rozwojowych ich dzieci, skoordynowanie działań wspierających oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Formy pomocy zależą od potrzeb rozwojowych dziecka i rodziny stwierdzonych w przeprowadzonej diagnozie lub zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bądź w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.