A A A

OKRO

Nasza Poradnia pełni funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie miasta stołecznego Warszawa. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin jest realizacją zadań określonych w aktach prawnych „Za życiem”.

 

Program „Za życiem” skierowany jest do dzieci już od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, u których wykryto wady lub zaburzenia rozwojowe (dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością) oraz ich rodziców. Głównymi celami działania programu są zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowego wsparcia, udzielanie informacji rodzicom na temat problemów i trudności rozwojowych ich dzieci, skoordynowanie działań wspierających oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Formy pomocy zależą od potrzeb rozwojowych dziecka i rodziny stwierdzonych w przeprowadzonej diagnozie lub zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bądź w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

Adresatami pomocy w ramach OKRO są w szczególności:

1. dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z powodu chorób genetycznych, metabolicznych, zaburzonego rozwoju w okresie pre- i perinatalnym oraz zaburzeń rozwojowych od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10; przede wszystkim: dzieci legitymujące się najcięższymi schorzeniami i zaburzeniami;

2. rodzice ww. dzieci;

3. zajęciami specjalistycznymi w ramach OKRO obejmuje się:

a) dzieci, u których zdiagnozowano choroby lub niepełnosprawność, mające prawo do korzystania z pomocy w ramach programu „Za życiem” z uwagi na posiadane zaświadczenie lekarskie o występowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

b) dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

c) dzieci do ukończenia 3 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego „Za życiem”;

d) dzieci powyżej 3 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego (w takim przypadku okres prowadzenia terapii w OKRO wynosi pół roku z możliwością przedłużenia, jeśli w trakcie tego półrocznego okresu rodzic dostarczy dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka).

 

 

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

4. Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

Informacje o działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego udzielane są pod numerem telefonu 723244016. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Słupeckiej 2a w Warszawie.