Rys historyczny

A A A

Rys historyczny

        Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” istnieje od 1968r, w którym została powołana przez ówczesne Kuratorium Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy jako Okręgowa Poradnia Wychowawczo Zawodowa. W tym czasie funkcjonowały w Warszawie dwa odrębne typy poradni związanych z oświatą: społeczno – wychowawcze oraz psychologiczno – zawodowe. Zadaniem nowej placówki, w celu realizacji którego została ona powołana było ujednolicenie systemu działania i nadanie odpowiednich ram organizacyjnych poradnictwu wychowawczemu i zawodowemu na terenie Warszawy a także sprawowanie nadzoru merytorycznego i koordynowanie pracy dzielnicowych poradni wychowawczo – zawodowych.

 

        Zorganizowana wówczas jednolita struktura organizacyjna zintegrowanego poradnictwa wychowawczo – zawodowego utrzymuje się w zasadzie do chwili obecnej. Zmiany, jakie miały miejsce na przestrzeni lat w wyniku reform zarówno administracji państwowej, jak i systemu oświaty, dotyczyły niektórych zadań Poradni (np. odstąpienie po 1989r. od pełnienia nadzoru merytorycznego i funkcji koordynatora prac poradni dzielnicowych). Główne jej zadanie tj. udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży pozostało jednak niezmienne. W międzyczasie określenie poradnictwa: „wychowawczo – zawodowe” zostało zastąpione określeniem „psychologiczno – pedagogiczne” informującym zarówno o zakresie problemów, jakimi się zajmuje, jak i o profesjonalnym charakterze udzielanej pomocy.

 

W związku z kolejnymi reformami administracyjnymi Poradnia Okręgowa stała się kolejno:

  • w 1975r. Wojewódzką,
  • w 1994r. Stołeczną,

a od 1998r. jest Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „TOP”.