A A A

Kwalifikacja

Kwalifikacja do OKRO trwa cały rok. Zapisy na konsultację odbywają się poprzez numer telefonu dostępny w zakładce “kontakt”. Na spotkanie z członkiem zespołu kwalifikacyjnego rodzic stawia się razem z dzieckiem.

Do OKRO mogą zostać przyjęte dzieci, które:

  • Mieszkają na terenie Warszawy. 
  • Posiadają przynajmniej jeden spośród następujących dokumentów: 
    • zaświadczenia “Za Życiem”, 
    • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
    • orzeczenie o niepełnosprawności, 
    • zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Do OKRO kwalifikuje się:

dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z powodu chorób genetycznych, metabolicznych, zaburzonego rozwoju w okresie pre- i perinatalnym oraz zaburzeń rozwojowych od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10; przede wszystkim: dzieci legitymujące się najcięższymi schorzeniami i zaburzeniami:

a) dzieci, u których zdiagnozowano choroby lub niepełnosprawność, mające prawo do korzystania z pomocy w ramach programu „Za życiem” z uwagi na posiadane zaświadczenie lekarskie o występowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
b) dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
c) dzieci zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego (w takim przypadku okres prowadzenia terapii w OKRO wynosi pół roku z możliwością przedłużenia, jeśli w trakcie tego półrocznego okresu rodzic dostarczy dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka). O wynikach kwalifikacji do programu – decyzji pozytywnej lub negatywnej oraz rodzaju i liczbie przyznanych godzin terapeutycznych (w przypadku decyzji pozytywnej) – sekretariat informuje rodziców mailowo niezwłocznie po zebraniu zespołu kwalifikacyjnego. Dzieci rekrutowane są na terapie zgodnie z dostępnością miejsc u terapeutów i grafikiem ich pracy.