A A A

ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU Z WADĄ WZROKU

Poradnictwo dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących

 • Prowadzimy diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dzieci słabowidzących i niewidomych.
 • Pomagamy w wyborze odpowiedniego przedszkola, szkoły lub zawodu.
 • Udzielamy porad dotyczących zgłaszanych problemów dziecka.
 • Prowadzimy konsultacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci niewidomych i słabowidzących.
 • Udzielamy pomocy uczniom z młodszych klas szkolnych mających trudności w nauce czytania, pisania i matematyki.
 • Sporządzamy diagnozę pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Prowadzimy terapię pedagogiczną.
 • Opracowujemy diagnozę i prowadzimy terapię SI dzieci z dysfunkcją wzroku oraz udzielamy porad rodzicom.

 Ewa Jurkiewicz- pedagog, logopeda

 Anna Lubińska- psycholog
 Małgorzata Walkiewicz-Krutak- tyflopedagog, terapeuta widzenia

 

Dzieciom i młodzieży niewidomym i słabowidzącym  (tj. takim, które mimo stosowanej korekcji nie uzyskują dostatecznej ostrości wzroku) wydajemy:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

    PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ W ZESPOŁACH ORZEKAJĄCYCH W SPPP „TOP”  znajduje się w zakładce "Orzecznictwo"